Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı Avrupa Yönergesi’nin (“GDPR”) 13. maddesinde öngörülenler ve ulusal gizlilik yönetmeliği gereği ve uyarınca, kişisel verilerinizin İtalya’da ve yurt dışında elektronik cihazlar, manüel cihazlar ve Sosyal Ağ aracılığıyla işleneceğini bilgilerinize arz ederiz. Şeffaflık ilkesine ve GDPR yönergesinin gerektirdiği unsurlara dayanarak düzenlenmiş olan işbu bilgilendirme farklı bölümlere ayrılmıştır ve bu bölümlerin herbiri, okumanızı daha hızlı, kolay ve rahat anlaşılır kılacak şekilde özel bir konuyu işler (aşağıda “Bilgilendirme” olarak adlandırılacaktır).

İŞLENEN VERİLERİN SAHİBİ KİMDİR?

İşlenen verilerin sahibi (aşağıda “Sahip” olarak adlandırılacaktır), merkezi Via Postumia di Sala 1 31040 Gorgo al Monticano (TV) - +39 (0)422 800081adresinde bulunan Minuterie di precisione s.n.c. şirketidir.

VERİ KORUMA GÖREVLİSİ

İşlenen verilerin sahibi 38. madde gereğince bir DPO (veri koruma görevlisi) atamamıştır, bununla birlikte kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin tüm sorularınız için gizlilik ofisini arayabilir ve GDPR yönergesiyle öngörülen haklarınızı aşağıda belirtilen adresle temas ederek arayabilirsiniz:
info@minuterieprecisione.com

VERİ İŞLEME HANGİ HUKUKİ TEMELE DAYANIR?

Kişisel verilerinizin işlenmesi aşağıdaki hukuki temellere dayanmaktadır:

 • Sözleşme yükümlülükleri ve uygulamaları;
 • Yasal yükümlülükler;

VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLAR İÇİN İŞLENECEKTİR?

a) Kişisel verileriniz, hizmet yönetimi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir:

 1. Tedarik sözleşmesinin veya tedarik siparişinin yerine getirilmesi.
 2. ödenecek tutarların ve olası ek hizmetlerin faturalandırılması
 3. Mali, idari ve vergi yükümlülükleri de dahil olmak üzere yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 4. Olası şikayet ve anlaşmazlıkların yönetimi.
 5. Dolandırıcılıkların önlenmesi ve gecikmeli veya yapılmayan ödemelerin yönetimi.
 6. Kredinin doğrudan veya bu amaç için gerekli bilgilerin bildirileceği üçüncü taraflarca (Ajanslar / Kredi kurtarma şirketleri, hukuk büroları) korunması ve geri alınması.
 7. Yetkilendirilmiş şirketlere kredi devri.
 8. Ödül politikaları ve gelecekteki sözleşme ilişkilerini reddetmek için ödemelerin dakikliği ile ilgili muhasebe verilerinin korunması ve kullanılması.
 9. Raporlama ve kalite kontrol ve sertifikasyon.

b) Ayrıca, kişisel verileriniz isteğe bağlı rızanızla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir: 

 1. Ticari Bildiriler: Kendi hizmetleri ve/veya üçüncü şahısların hizmetlerine ilişkin bilgi ve ticari tekliflerin, reklam ve promosyon malzemelerinin, otomatik yöntemlerle de bildirilmesi ve / veya gönderilmesi (e-posta, sms, posta, tebligat, telefon irtibatı vb. aracılığıyla)

Verilerinizin bildirilmesi a) maddesinde belirtilen amaçlara ulaşılması için gereklidir.
Verilerinizin iletilmemesi, kısmen veya yanlış iletilmesi, istenen hizmetin etkinleştirilmesi ve tedarik edilmesini imkansız kılabilir veya bakım ve/veya teknik yardım sözleşmesine neden olabilir.
Ayrıca, verilerinizin b) maddesinde belirtilen spesifik amaçlar için bildirilmesi isteğe bağlıdır, ancak olası bir reddetme Minuterie di precisione s.n.c. şirketinin isteğinizi yerine getirme ve sizinle iletişim kurmasını imkansız kılar.
Her halükarda ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, örneğin yalnızca ticari olmayan etkinlik bildirilerine rıza göstererek, onayınızı kısmen de olsa iptal edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE BİLDİRİLEBİLİR?

Kişisel bilgileriniz, bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli olan tüm Veri işleme faaliyetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için, sadece ve sadece veri işleme yetkisi olan kişiler tarafından ve GDPR'ye uygun olarak Veri İşleme Görevlileri olarak atanan kişiler tarafından işlenecektir. Kişisel Verileriniz, yasaların gerektirdiği hallerde veya bir suçun işlenmesini önlemek veya frenlemek için, Kamu Kurumlarına veya Adli Makamlara ve her halükarda aşağıda belirtilenlere bildirilebilir:

 1. yasa ya da yönetmelikler tarafından öngörülen bildirilerin yönelik olduğu kişiler  (örneğin Kamu Daireleri ve Makamlar gibi);
 2. tedarik ve imzalanmış sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli bildirilerin yönelik olduğu kişiler;
 3. ticari ve krediye ilişkin bilgilerin yönetiminde uzmanlaşmış üçüncü taraf şirketler (örneğin, çağrı merkezleri, veri işleme merkezleri, bankalar, vb. gibi);
 4. yasal veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için faydalanılan idari hizmet yönetim şirketleri ve/veya ortak çalışanları;
 5. veri sahibinin teklif ettiği hizmetler ve tedarikler alanında veri sahibi ile işbirliği yapan diğer kişiler (müesseseler, şirketler, gerçek kişiler).

REŞİT OLMAYANLAR

Ebeveyn sorumluluğuna sahip kişilerin izni olmaksızın, 16 yaşın altındaki reşit olmayanların kişisel bilgileri işlenemez.

KİŞİSEL VERİLER NE KADAR SÜREYLE İŞLENİRLER?

Kişisel verileriniz, yukarıdaki a) maddesine ilişkin amaçlara ulaşılması için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Özellikle, Kişisel Verileriniz, yasalar tarafından dayatılabilecek başka bir saklama süresi olmadığı müddetçe, gerekli minimum süre boyunca yani siz ve işlenen Verilerin Sahibi arasındaki sözleşmeli ilişkiler sona erinceye kadar işlenecektir.
Ayrıca, b) maddesinde belirtilen ticari amaçlar için isteğe bağlı onayınızı vermeye karar vermeniz halinde, verileriniz, onay iptal edilmediği müddetçe, amaçlara ulaşılması için gerekli olan süreyi aşmayacak bir süre boyunca saklanacaktır.
Kendiliğinden spontane rıza ile verilen bilgiler, alındıkları tarihten itibaren en fazla iki yıl saklanabilirler.
Verileriniz, uyuşmazlık ve olası bir anlaşmazlığa bağlı olarak daha uzun bir süreyle saklanır.

VERİLEN RIZA NASIL İPTAL EDİLİR?

İptal işleminden önce vermiş olduğunuz rızaya dayanan Veri işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeksizin, işlenen verilerin Sahibine vermiş olduğunuz onayı tamamen ve/veya kısmen iptal etme hakkına sahipsiniz. Onayınızı iptal etmek için, işbu bilgilendirmede yayınlanan adresler üzerinden işlenen verilerin Sahibi ile temasa geçebilirsiniz.

VERİLERİNİZ NASIL İŞLENİR?

Verilerin belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, gerek elektronik veya manyetik ortamda otomatik yöntemlerle, gerekse kağıt üzerinde otomatik olmayan yöntemlerle, beyan edilen amaçlara uyulması çerçevesinde bu verilerin gizliliği ve güvenliği ile doğruluğu, güncelliği ve ilişiğini garanti etmeye yönelik kanun hükümlerine ve bunların sonucunda ortaya çıkan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir. Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bir karar verme prosedürünün mevcudiyeti öngörülmemiştir.

VERİLERİNİZ NEREDE İŞLENİR?

Kişisel Verileriniz, İtalya toprakları içerisinde işbu verilerin Sahibi tarafından işlenecektir.
Teknik ve/veya operasyonel nedenlerden ötürü Avrupa Birliği dışında yerleşik kişilerden faydalanılmasına  ihtiyaç duyulması halinde, bu kişilerin, GDPR Yönergesinin 28. maddesinde belirtilenler gereği ve uyarınca Veri İşleme Sorumluları olarak atanacağını ve Kişisel Verilerinizin bu kişilere aktarılmasının, spesifik İşleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olarak, GDPR Yönergesi tarafından sağlanan garanti ve korumalara göre özel bir atama sözleşmesi aracılığıyla düzenleneceğini bildiririz.
Örnek teşkil etmesi amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından belirtilen üçüncü ülke alıcılarının uygunluğuna ilişkin kararlar da dahil olmak üzere, bu veri transferini GDPR Yönergesi’nin 46. maddesinde belirtilenler uyarınca alıcı üçüncü tarafça ifade edilen uygun garantilerin değerlendirmesine dayandırarak, Kişisel Verilerinizin tam korunmasını garanti etmek amacıyla gerekli tüm önlemler alınacaktır. Her halükarda, Kişisel Verileriniz Avrupa Birliği dışında işlenmişse ve benimsenen spesifik garantilerin kanıtlanmasını gerektiriyorsa, işlenen Verilerin Sahibinden daha detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

HAKLARINIZ NELERDİR?

GDPR Yönergesince öngörülen haklarınızdan faydalanabileceğinizi ve özellikle aşağıda belirtilenleri elde edebileceğinizi hatırlatırız:

 1. sizin hakkınızda bir Kişisel Veri İşlemesinin yürürlükte olup olmadığının onayı ve verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim (İşleme amacı, kişisel veri kategorileri, verilerin bildirilmiş olduğu ve/veya bildirileceği alıcılar ve/veya alıcı kategorileri, verileri saklama süresi);
 2. sizi ilgilendiren yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi ve/veya eksik kişisel verilerin, bütünleyici bir beyanname aracılığıyla da entegrasyonu;
 3. GDPR Yönergesi tarafından öngörülen durumlarda kişisel Verilerin silinmesi;
 4. yürürlükteki Gizlilik Yasası ile öngörülen durumlarda İşlemenin sınırlandırılması;
 5. sağlanan ve sunulan hizmet ile ilgili ve yapılabilir olan, sizinle ilgili verilerin taşınabilirliği;
 6. yürürlükteki Gizlilik Yönetmeliği’ne tam saygı çerçevesinde, özel bir durumunuzla bağlantılı sebeplerden ötürü, sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesine istenildiği zaman itiraz.

Kimliğinizin bir suretini eklemek suretiyle, info@minuterieprecisione.com e-posta adresine başvurarak haklarınızdan faydalanabilirsiniz.
Her halükarda, verilerinizin işlenmesinin yürürlükteki Gizlilik Yönetmeliğine aykırı olduğuna inanıyorsanız, GDPR Yönergesi’nin 77. maddesi gereğince, yetkili denetleme kurumuna (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) her zaman şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.